معرفی مقاله

با مقالات مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

مشاوره در مرز تخریب (ویرانی)

عنوان مقاله ( فارسی):  مشاوره در مرز تخریب (ویرانی)            عنوان مقاله (انگلیسی):  Consulting in the