معرفی کتاب

با کتب مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

عصر سنت‌گریزی

عنوان کتاب ( فارسی):  عصر سنت‌گریزی عنوان کتاب (انگلیسی):  The Age of Unreason نام نویسنده:

کتابخانه استراتژی

دنیا مسطح است

عنوان کتاب ( فارسی):  دنیا مسطح است عنوان کتاب (انگلیسی):  The world is flat نام

کتابخانه استراتژی

استراتژی اقیانوس آبی

عنوان کتاب ( فارسی): استراتژي اقيانوس آبي عنوان کتاب (انگلیسی):  Blue Ocean Strategy نام نویسنده: