معرفی کتاب

با کتب مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

هنر یک استراتژیست

عنوان کتاب ( فارسی): هنر یک استراتژیست عنوان کتاب (انگلیسی): The Art of Strategist نام

کتابخانه استراتژی

قدرت عادت

عنوان کتاب ( فارسی):   قدرت عادت عنوان کتاب (انگلیسی):  The Power Of Habit نام نویسنده:

کتابخانه استراتژی

عصر سنت‌گریزی

عنوان کتاب ( فارسی):  عصر سنت‌گریزی عنوان کتاب (انگلیسی):  The Age of Unreason نام نویسنده: