معرفی مقاله

با مقالات مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

مقاله – شناخت و فرهنگ

عنوان مقاله ( فارسی): شناخت و فرهنگ عنوان مقاله (انگلیسی): Culture and cognition Li-Jun Ji,

کتابخانه استراتژی

مقاله – نرواستراتژی

عنوان مقاله ( فارسی): نرواستراتژی عنوان مقاله (انگلیسی):  Neurostrategy Thomas C. Powell ,Strategic Management Journal