• تفکر استراتژیک
  مدرس: دکتر سید سروش قاضی نوری نایینی مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • تفکر انتقادی
  مدرس: دکتر حسین شیخ رضایی مدت زمان: 120 دقیقه
 • تفکر تحلیلی
  مدرس: دکتر جلیل حیدری دهوئی مدت زمان دوره: 140 دقیقه
 • تفکر خلاق
  مدرس: دکتر محمد ابویی اردکان مدت زمان دوره: 140 دقیقه
 • 3System virtual class
  مدرس: دکتر ایوب محمدیان مدت زمان دوره: 140 دقیقه
 • دوره آموزشی تفکر طراحی
  مدرس: دکتر محمد ابویی اردکان مدت زمان دوره: 120 دقیقه