معرفی کتاب

با کتب مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

کتاب- ذهن کامل نو

عنوان کتاب ( فارسی):   ذهن کامل نو (گذار از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی) عنوان

کتابخانه استراتژی

کتاب – از خوب به عالی

عنوان کتاب ( فارسی): از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند …