معرفی کتاب

با کتب مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

کتاب – از خوب به عالی

عنوان کتاب ( فارسی): از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند …