استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین کننده های اقدامات منابع انسانی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین ­کننده ­های اقدامات منابع انسانی عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management Shuler, Randall, and Susan E. Jackson. 1987.  Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management. Human Resource Planning 10(3): 125-141 تلخیص: نغمه عبادی  خلاصه […]

استراتژی منابع انسانی: عصر مسیرهای ما

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی منابع انسانی: عصر مسیرهای ما عنوان مقاله (انگلیسی):  Human resources strategy: The era of our ways Snell, Scott. A., Mark A. Shadur, and Patrick M. Wright. 2000). Human resources strategy: The era of our ways (CAHRS Working Paper #00-17). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center […]

منابع انسانی و نگرش منبع محور به شرکت

عنوان مقاله ( فارسی): منابع انسانی و نگرش منبع محور به شرکت عنوان مقاله (انگلیسی): Human resources and the resource based view of the firm Wright, Patrick. M., B. Benjamin Dunford., and Scott A. Snell. 2001. Human resources and the resource based view of the firm. Journal of Management 27:701-721. نلخیص: نغمه عبادی  خلاصه مقاله: تولد […]

مدیریت منابع انسانی، استراتژی های ساخت و عملکرد سازمان

عنوان مقاله ( فارسی): مدیریت منابع انسانی، استراتژی­های ساخت و عملکرد سازمان عنوان مقاله (انگلیسی):  Human Resource Management, Manufacturing Strategy, and Firm Performance. Youndt, Mark. A., Scott A. Snell, James W. Dean, and David P. Lepak. 1996. Human Resource Management, Manufacturing Strategy, and Firm Performance. The Academy of Management Journal, 39(4): 836-866 تلخیص: نغمه عبادی خلاصه […]

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: یکپارچه نمودن نگرش های جهان شمول، اقتضایی، پیکره بندی و زمینه ای

عنوان مقاله ( فارسی): مدیریت استراتژیک منابع انسانی: یکپارچه نمودن نگرش ­­های جهان­شمول، اقتضایی، پیکر­ه بندی و زمینه ­ای عنوان مقاله (انگلیسی): Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspective Martin-Alcazar, Fernando, Pedro M. Romero-Fernandez, and Gonzalo Sanchez-Gardey. 2005. Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspective. International […]

شفاف سازی سازه سیستم منابع انسانی: مرتبط نمودن مدیریت منابع انسانی به عملکرد کارکنان

عنوان مقاله ( فارسی): شفاف­ سازی سازه سیستم منابع انسانی: مرتبط نمودن مدیریت منابع انسانی به عملکرد کارکنان            عنوان مقاله (انگلیسی): Clarifying The Construct of HR System: Relating human resource management to employee performance Jiang, Kaifeng, David P. Lepak, Kyongji Han, Ying Hong, Andrea Kim, and Anne-Laure Winkler. 2012. Clarifying The Construct of HR System: Relating […]