رویدادها و اخبار

آنچه در راچونه میگذرد.

رویدادها و اخبار

تشکیل تیم

جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر محمد ابویی اردکان عضو