سبد خرید 0

وبلاگ

مقاله – شناخت و فرهنگ

عنوان مقاله ( فارسی): شناخت و فرهنگ

عنوان مقاله (انگلیسی):
Culture and cognition
Li-Jun Ji, Suhui Yap. “Culture and cognition.” Current Opinion in Psychology, 2016: 105-111.

برچسب (Keywords):
Culture, cognition, attention, perception, categorization, memory, cognitive heuristics

تلخیص: شکوفه اسعدی

خلاصه مقاله:

سوال یا سوالات تحقیق: در این مقاله اثر فرهنگ بر توجه، درک، دسته بندی کردن، حافظه و شناخت بررسی می شود. در خصوص تفاوت های فرهنگی، ریشه این تفاوت ها مطرح شده و مدل های تفکر و تصمیم گیری با توجه به تفاوت های فرهنگی بحث می شود. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق نحوه اثرگذاری تفاوت های فرهنگی بر مدل های تفکر و تصمیم گیری است.
مبانی نظری: فرهنگ بر جنبه های مخنلفی از زندگی انسان از جمله شیوه یادگیری، حافظه و تصمیم گیری وی تاثیر گذار است. محیط فرهنگی اقتصادی افراد میزان وابستگی به زمینه – تاثیر پذیری بینش از متغیرهای زمینه ای- را در آنها مشخص می کند. ساختار اجتماعی در هم تنیده و بسته و محیط کشاورزی کم تحرک از نظر اقتصادی و اجتماعی میزان اثر پذیری از متغیرهای محیطی را افزایش می دهد و بر عکس محیط اجتماهی باز و ساختارهای پویا و متحرک این وابستگی را کاهش می دهد. این تفاوت های فرهنگی را می توان در جفرافیاهای متفاوت دید. به طور مثال اروپاییان و آمریکایی ها داراای ویژگی های فکر تحلیل و تمرکز بر موضوع و ویژگی های آن هستند در حالی که آسیای شرقی کلی نگرند و بر روابط و زمینه بیش از خود موضوع تمرکز می کنند. تفاوت در توجه موجب تفاوت در بینش می شود.
در این مقاله از برخی شواهد رفتاری برای نشان دادن تفاوت در تحلیلی بودن یا کلی نگر بودن استفاده شده است.
خود تفاوت در تحلیلی یا کلی نگر بودن موجب تفاوت در نحوه تصمیم گیری خواهد شد.
در خصوص منشا تفاوت های فرهنگی نیز تئوری های زیادی ارائه شده است که در آنها به عواملی نظیر فلسفه، ربان، محیط زیست، و سیستم های اقتصادی و اجتماعی اشاره شده است. یکی از مطرح ترین نظریه ها در این خصوص بحث وابستگی یا استقلال افراد در جامعه به یکدیگر و به جمع است که وابستگی موجب کلی نگری و استقلال موجب نگاه تحلیلی می شود.
روش پژوهش: این مقاله یک مرور ادبیات است.
نتیجه گیری:
با توجه به تفاوت های فرهنگی، تفاوت های تصمیم گیری بررسی می شود. کلی نگری موجب توجه بیشتر به متغیرهای زمنیه ای در تصمیم گیری است. همچنین تفاوت های فرهنگی در بررسی و تحلیل داده ها تاثیر گذار است. افراد کلی نگر بیش از تحلیلی ها نسبت به قبول اطلاعات متناقض تمایل دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

بازی بُرد

بازی بُرد

کتاب بازی بُرد یک راهنمای جامع برای توسعه استراتژی‌های موفقیت آمیز در تجارت و صنعت است.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://rachoone.ir/?p=479