مقاله -توسعه ذهنیت استراتژیک رهبران: ایجاد سنجه‌ها

عنوان مقاله ( فارسی): توسعه ذهنیت استراتژیک رهبران: ایجاد سنجه‌ها

عنوان مقاله (انگلیسی): 

Developing the Leader’s Strategic Mindset:Establishing the Measures

Pisapia,Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College, Vol. 5,2005

برچسب­ها (Keywords): تفکر استراتژیک-ابعاد تفکر استراتژیک-پرسشنامه تفکر استراتژیک

تلخیص: منصور شیرزاد

خلاصه مقاله :

به منظور طراحی ابزاری برای اندازه گیری تفکر استراتژیک در مدیران و رهبران ، نویسنده مقاله پس از مرور تفصیلی ادبیات موضوع، سه فرآیند شناختی که در تفکر استراتژیک وجود دارند را شناسایی می‌کند که عبارتند از:

تعمق(reflecting)

تفکر سیستمی (systems thinking)

چارچوب بندی مجدد (reframing)

او از طریق پژوهش آمیخته، ابزاری را تحت عنوان پرسشنامه رهبری استراتژیک برای اندازه­گیری سه بعد مذکور ایجاد می‌کند.

مراحل کار:

1- ایجاد یک مدل مفهومی با مرور تفصیلی ادبیات موضوع و تعریف ابعاد تفکر استراتژیک

2- ارایه تعاریف بدست آمده به یک پنل شامل سه متخصص رفتار سازمانی که تعیین کنند آیا تعاریف حاصل برای سه بعد فوق به اندازه کافی فرآیندهای شناختی این ابعاد را توصیف می نمایند؟(به منظور اعتبارسنجی)

3- اجرای دو مطالعه نمونه ای برای بررسی پایایی ابزار بدست آمده:

نمونه اول: 34 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه Florida Atlantic که برای جایگاهای مدیریتی آماده می شوند.

نمونه دوم: 79 نفر دیگر از همین دانشجویان

4- ایجاد یک پرسشنامه شامل 45 سوال

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.