عصر سنت‌گریزی

عنوان کتاب ( فارسی):  عصر سنت‌گریزی

عنوان کتاب (انگلیسی):  The Age of Unreason

نام نویسنده: چارلز هندی

نام مترجم: عباس مخبر

ناشر : طرح نو

سال و دوره چاپ : چاپ چهارم، 1378

تلخیص: سمیه ملک مکان

مروری بر کتاب:

سازمان‌های امروزی به زنان و مردان نامعقول بیشتری نیاز دارند. در دورانی که تغییر مداوم، تصادفی و ناپیوسته است، ضروری است که شیوه‌های تفکر سنتی را در هم بشکنیم تا تغییر را به نفع خویش به کار گیریم. ما وارد عصر منطق‌گریزی شده‌ایم-دوران خطرات بزرگ، اما فرصت‌های بزرگتر،. آنچه زمانی کارآمد بوده است، در آینده کارآمد نخواهد بود. زمانه، پرداختن به تخیلات جسورانه را طلب می‌کند، تا به گونه‌ای دیگر بیاندیشیم و نامعقول باشیم.

کتاب عصر سنت‌گریزی درباره داستان زمانه ما، یعنی تغییر است. چارلز هندی نویسنده کتاب با زبانی فصیح و جاندار گاهی از تغییرات کوچکی حرف می‌زند که به ظرافت ارتعاش هوا بر اثر حرکت بال‌های یک پروانه است، اما بر نظام اقلیمی جهان تأثیراتی عظیم بر جای می‌گذارد و گاهی تغییرات فراگیری را مطرح می‌سازد که مستقیماً شیوه تفکر و زیست ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چارلز هندی در این کتاب درباره تغییرات فناوری، تغییر الگوهای کار و مؤسسات، تغییر در مناسبات اجتماعی و تغییر در نحوه دریافت و احساس ما از یکدیگر صحبت می‌کند. او این تغییرات را با نوعی سادگی زیرکانه و بهره‌گیری از مثال‌هایی از تجربیات وسیع و رشک انگیز خود عرضه می‌کند.

در جمله بسیار جسورانه‌ای در کتاب از جرج برنارد شاو اینطور آمده است که پیشرفت، یکسره به انسان غیر معقول وابسته است. استدلال او این است که انسان معقول، خود را با جهان تطبیق می‌دهد، حال آنکه انسان غیر معقول جهان را بر خود منطبق می‌سازد؛ بنابراین، برای وقوع هرگونه تغییر جدی باید چشم امیدمان به انسان غیر معقول باشد. ما در آستانه ورود به عصری نامعقول قرار داریم که در آن آینده در عرصه‌های گوناگون باید به وسیله ما و برای ما شکل بگیرد- روزگاری که تنها پیش‌بینی درست آن است که هیچ پیش‌بینی درست از کار در نخواهد آمد؛ و بنابراین روزگاری در خور تخیلات شجاعانه در زندگی خصوصی و عمومی و اندیشیدن به آنچه بعید می‌نماید و انجام آنچه غیرمعمول است. هدف این کتاب، اشاعه درک صحیح‌تر از تغییراتی است که هم اکنون در اطراف ما اتفاق می‌افتد، تا بتوانیم در مقام افراد و اجتماع، رنج کمتر و بهره بیشتری ببریم. وانگهی تغییر واژه دیگری برای رشد و مترادفی برای آموزش است. اگر بخواهیم می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم و از آن لذت ببریم.

این کتاب سه فرضیه را مد نظر قرار می‌دهد:

الف) اینکه تغییرات این بار متفاوت‌اند: آن‌ها ناپیوسته‌اند و بخشی از یک انگاره نیستند.

ب) اینکه تغییرات کوچک می‌توانند بزرگ‌ترین تفاوت‌ها را در زندگی ما پدیدآورند حتی اگر در زمان وقوعشان موردتوجه قرار نگیرند.

ج) اینکه برخورد با تغییر ناپیوسته، مستلزم اندیشه واژگون ناپیوسته است حتی اگر این قبیل متفکران و اندیشه‌ها در نگاه اول بیهوده به نظر آیند.

کتاب عصر سنت‌گریزی در سه بخشِ تغییر، کار و زیستن، ایده‌های خود را درباره مدیریت و سازمان در قرن بیست و یکم مطرح می‌کند.

 

این پست را منتشر کنید

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram

پست‌های دیگر