سابقه و پیامدهای تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): سابقه و پیامدهای تفکر استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی): Antecedents and outcomes of strategic thinking Joon Moon, Byeong.2013. Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Strategy and Management Vol. 5 No. 1, 2012 pp. 25-40 تلخیص: فرشته محمدی  خلاصه مقاله: خلاصه‌ای از مبانی نظری در این مطالعه عوامل اثرگذار بر تفکر استراتژیک […]

قدرت تجربه کاری: ویژگی های مهم در توسعه متخصصین تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): قدرت تجربه کاری: ویژگی های مهم در توسعه متخصصین تفکر استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی): The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking اGoldman, F, Ellen. 2008. The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking.HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY, vol. 19, no. 3 تلخیص: فرشته […]