سابقه و پیامدهای تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): سابقه و پیامدهای تفکر استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی): Antecedents and outcomes of strategic thinking Joon Moon, Byeong.2013. Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Strategy and Management Vol. 5 No. 1, 2012 pp. 25-40 تلخیص: فرشته محمدی  خلاصه مقاله: خلاصه‌ای از مبانی نظری در این مطالعه عوامل اثرگذار بر تفکر استراتژیک […]