قدرت تجربه کاری: ویژگی های مهم در توسعه متخصصین تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): قدرت تجربه کاری: ویژگی های مهم در توسعه متخصصین تفکر استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی): The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking اGoldman, F, Ellen. 2008. The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking.HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY, vol. 19, no. 3 تلخیص: فرشته […]