جهت‌گیری‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی

عنوان مقاله (فارسی): جهت‌گیری‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی عنوان مقاله (انگلیسی): New Directions in Corporate Governance Research   Hambrick, Donald C., Axel V. Werder, and Edward J. Zajac. “New directions in corporate governance research.” Organization Science ۱۹, no. 3 (2008): 381-385.  تلخیص: وحید بیگی خلاصه مقاله: همبریک، وردر و زاجک (۲۰۰۸) در مقاله‌ای جهت‌گیری‌های جدید در […]