کتاب – ذهنیت موسس : چگونه بر بحران­های رشد قابل پیش­بینی غلبه کنیم

عنوان کتاب ( فارسی): ذهنیت موسس : چگونه بر بحران­های رشد قابل پیش­بینی غلبه کنیم عنوان کتاب (انگلیسی): The Founder’s Mentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth نام نویسنده: جیمز الن و کریس زوک نام مترجم : – ناشر : هاروارد بیزنس ریویو سال و دوره چاپ : – تلخیص : منصور شیرزاد […]