مقاله – بررسی پویایی مدل ذهنی تیم در طول اجرای تغییر و تحول استراتژیک در سازمان های خدمات حرفه ای از دیدگاه معنابخشی

عنوان مقاله ( فارسی): بررسی پویایی مدل ذهنی تیم در طول اجرای تغییر و تحول استراتژیک در سازمان های خدمات حرفه ای از دیدگاه معنابخشی عنوان مقاله (انگلیسی): Exploring team mental model dynamics during strategic change implementation in professional service organizations. A Sensemaking perspective Alain Guiette, Koen Vandenbempt. “Exploring team mental model dynamics during strategic […]