شش افسانه خطرناک درباره دستمزد

عنوان مقاله (فارسی): شش افسانه خطرناک درباره دستمزد عنوان مقاله (انگلیسی): Six dangerous myths about pay Pfeffer, Jeffrey.1998. Six dangerous myths about pay. Harvard Business Review (May-June): 109-119. تلخیص: فرشته محمدی خلاصه مقاله خلاصه‌ای از مبانی نظری هرروز، مدیران ناگزیر به اتخاذ تصمیمات زیادی در مورد پرداخت هستند و با مشاوره‌هایی در مورد بهترین روش‌های […]