ارزش‌افزودۀ روش های علم عصب شناسی در تحقیقات سازمانی

عنوان مقاله ( فارسی): ارزش‌افزودۀ روش ­های علم عصب­ شناسی در تحقیقات سازمانی                                                                           عنوان مقاله (انگلیسی):  The Added Value of Neuroscience Methods in Organizational Research Waldman, D. A., D. Wang, and V. Fenters. 2016. “The Added Value of Neuroscience Methods in Organizational Research.” Organizational Research Methods, 1–21. doi:10.1177/1094428116642013. تلخیص: منصور شیرزاد خلاصه مقاله: درگذشته، عدم […]