هنر نصیحت کردن و شنیدن

عنوان مقاله (فارسی): هنر نصیحت کردن و شنیدن  عنوان مقاله (انگلیسی): The Art of Giving and Receiving Advice Garvin, David. A, and Joshua D. Margolis. 2015. The Art of Giving and Receiving Advice. HBR, January- February. تلخیص: سمیه ملک مکان جستجو و ارائه نصیحت، هسته مرکزی تصمیم‌گیری و رهبری اثربخش است. باوجوداین، هنوز مدیران به‌ندرت […]