رهبری استراتژیک؛ مهارت های ضروری (مهارت های اساسی)

عنوان مقاله ( فارسی): رهبری استراتژیک؛ مهارت های ضروری (مهارت های اساسی) عنوان مقاله (انگلیسی):  Strategic Leadership: The Essential Skills Schoemaker Paul J.H., Steve Krupp and Samantha Howland. 2013. Strategic Leadership: The Essential Skills. Harvard Business Review. تلخیص: محمد حسن متوسلی “هرچه محیط غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، فرصت ما بیشتر است به‌شرط آنکه مهارت‌های رهبری خود را […]