خلاصه ‏ای کوتاه از تاریخچه تصمیم ‏گیری

عنوان مقاله (فارسی): خلاصه‏ ای کوتاه از تاریخچه تصمیم ‏گیری عنوان مقاله (انگلیسی): A Brief History of Decision Making Leight Buchanan and Andrew O’Connell. 2006. A Brief History of Decision Making. Harvard Business Review. تلخیص : ندا سلطان محمدی خلاصه مقاله: نویسندگان مقاله معتقدند؛ از زمانی که چستر بارنارد از مدیران ارشد صنعت تلفن، عبارت […]