نقشه راه تعریف مدل های کسب و کار در شرکت های تولیدی

عنوان مقاله ( فارسی):  نقشه راه تعریف مدل‌های کسب‌وکار در شرکت‌های تولیدی  عنوان مقاله (انگلیسی):  Roadmap for Business Models Definition in Manufacturing    Companies Leitão, A., P. Cunha, F. Valente, and P. Marques. 2013. “Roadmap for Business Models Definition in Manufacturing Companies.” Procedia CIRP 7. Elsevier B.V.: 383–88. تلخیص: زهرا واحد    خلاصه مقاله  با […]