مدل مدیریت استراتژیک مبنا

عنوان کتاب ( فارسی): مدل مدیریت استراتژیک مبنا عنوان کتاب (انگلیسی): Mabena Strategic Management Model نام نویسنده:  کاوه­ محمد سیروس و امیرحسین صبورطینت نام مترجم: — ناشر : انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال و دوره چاپ : 1394 (چاپ سوم) تلخیص: محمد حسن متوسلی اهمیت مدیریت استراتژیک و اثرات آتی آن بر سازمان در دهه­ […]