برگزاری کارگاه اسپرینت حل مسئله و کارگاه عارضه‌یابی مسائل سازمانی در شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

کارگاه اسپرینت حل مسئله و کارگاه عارضه یابی مسائل سازمانی در شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

دکتر محمد ابویی اردکان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، میزبان مدیران ارشد شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در کارگاه دو روزه تینکآ بود. مدیران ارشد ماسترفوده، در کارگاه اسپرینت حل مسئله تینکآ با چرخه حل مسئله و تکنیک‌های آن آشنا شده و در کارگاه عارضه یابی مسائل شرکت، ضمن بررسی مسائل موجود و ریشه‌های آن‌ها، با استفاده از مدل ادکار به بررسی عوامل انسانی مربوط به تغییر در سازمان پرداختند.