قصه­ گویی اثربخش: تکنیک­ های استراتژیک روایت

عنوان مقاله ( فارسی): قصه­ گویی اثربخش: تکنیک­ های استراتژیک روایت عنوان مقاله (انگلیسی): Effective storytelling: strategic business narrative techniques  Denning, Stephen. “Effective storytelling: strategic business narrative techniques.” Strategy & Leadership 34, no. 1 (2006): 42-48. تلخیص: زری آبسالان خلاصه مقاله علی‌رغم تشویق گسترده شرکت ­ها و رهبران به استفاده از قصه ­گویی به ­عنوان ابزاری برای مدیریت […]