رقابت برای منابع؛ چگونگی خلق و ابقای استراتژی سودآور

عنوان مقاله ( فارسی): رقابت برای منابع؛ چگونگی خلق و ابقای استراتژی سودآور عنوان مقاله (انگلیسی):  ?Competing on resources ;How do you create an sustain profitable strategy  تلخیص: زری آبسالان سوال اصلی این مقاله این است که سازمان‌ها چگونه به موقعیت رقابتی برتر رسیده و آن را بقا می‌بخشند؟ به طور کلی دو دیدگاه در […]