مقاله – خرد جمعی در سازمان : شیوه ها و چالش ها

عنوان مقاله ( فارسی): خرد جمعی در سازمان : شیوه ها و چالش ها  عنوان مقاله (انگلیسی):  Wisdom of the Crowd within enterprises: Practices and challenges Mahmood Hosseini, JackMoore,Malik Almaliki, Alimohammad Shahri, Keith Phalp, Raian Ali. “Wisdom of the Crowd within enterprises : Practices and challenges.” Computer Networks, 2015: 121-132. تلخیص: شکوفه اسعدی برچسب (Keywords): […]