مقاله – نرواستراتژی

عنوان مقاله ( فارسی): نرواستراتژی عنوان مقاله (انگلیسی):  Neurostrategy Thomas C. Powell ,Strategic Management Journal Strat. Mgmt. J., 32: 1484–1499,2011 برچسب­ها (Keywords): مدیریت استراتژیک-علم عصب شناختی تلخیص: منصور شیرزاد خلاصه مقاله : این مقاله به این پرسش پاسخ می دهد که آیا مدیریت استراتژیک به دانش عصب شناسی نیاز دارد؟ پژوهشگران استراتژی باید به فرصت‌هایی […]