شیوه‌های سازمانی برای توسعه تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): شیوه‌های سازمانی برای توسعه تفکر استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی):Organizational practices to develop strategic thinking   Ellen F. Goldman Andrea R. Scott Joseph M. Follman.2015.Organizational practices to develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, Vol. 8 Iss 2 pp. 155 – 175 تلخیص: فرشته محمدی خلاصه مقاله: خلاصه‌ای از مبانی نظری به‌منظور به […]