تفکر استراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک: به سوی فهم مکمل ها‌

عنوان مقاله ( فارسی): تفکر استراتژیک در مقابل برنامه‌ریزی استراتژیک: به سوی فهم مکمل‌ها‌ عنوان مقاله (انگلیسی):  Strategic Thinking versus Strategic planning: towards understanding the complementarities Fiona Graetz. 2002. Strategic Thinking versus Strategic planning: towards understanding the complementarities. Management Decision.40/5: 456-462 تلخیص: منصور شیرزاد  خلاصه مقاله این مقاله ابتدا مروری بر ادبیات موضوع و ارایه […]