استراتژی و سازمان یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل گیری استراتژی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی و سازمان­ یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل­ گیری استراتژی            عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy Kenny, John. 2006. Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy. The Learning Organization. 13(4): 353-368. تلخیص: فاطمه حقیقت خلاصه […]