اقدامات رهبری استراتژیک و موفقیت رهبران در دانشگاه‌های مالزی و آمریکا

عنوان مقاله (فارسی): اقدامات رهبری استراتژیک و موفقیت رهبران در دانشگاه‌های مالزی و آمریکا عنوان مقاله (انگلیسی):Strategic Leadership Actions and Success of Leaders in Malaysian and American Universities  Malmuzzammil و Yasin and Lokman Mohd Tahir.2013. Strategic Leadership Actions and Success of Leaders in Malaysian and American Universities. International Journal of Humanities and Social Science Invention,2319 […]