علم عصب شناسی و رفتار سازمانی: اجتناب از شادی عصبی و فوبیای عصبی

عنوان مقاله ( فارسی): علم عصب شناسی و رفتار سازمانی: اجتناب از شادی عصبی و فوبیای عصبی عنوان مقاله (انگلیسی):  Neuroscience and Organizational Behavior: Avoiding Both Neuro-Euphoria and Neuro-Phobia Ashkanasy, Neal M., William J. Becker, and David A. Waldman. 2014. “Neuroscience and Organizational Behavior: Avoiding Both Neuro-Euphoria and Neuro-Phobia.” Journal of Organizational Behavior 35 (7): […]

چرا برنامه‌های تغییر منجر به تغییر نمی‌شوند؟

عنوان مقاله (فارسی): چرا برنامه‌های تغییر منجر به تغییر نمی‌شوند؟ عنوان مقاله (انگلیسی): Why Change Programs Don’t Produce Change Beer, Michael. Eisenstat, Russell and Spector, Bert.1990. Why Change Programs Don’t Produce Change. Harvard Business Review تلخیص: فرشته محمدی خلاصه مقاله مقاله حاضر حاصل 4 سال کار تحقیقاتی نویسندگان آن در مورد تغییر در 6 کمپانی […]