ساختن آینده: رهبری در قرن 21

Shaping the Future Leading in the 21st Century

عنوان کتاب ( فارسی): ساختن آینده: رهبری در قرن 21 عنوان کتاب (انگلیسی): Shaping the Future: Leading in the 21st Century نام نویسنده: اریک جی مک نالتی ناشر : O′Reilly سال و دوره چاپ : 25 مارس 2017 تلخیص: فاطمه واشقانی فراهانی مروری بر کتاب: نویسنده کتاب، اریک مک نالتی، مدیر پژوهش در ابتکار دانشگاه […]