توسعه تفکر استراتژیک به عنوان شایستگی محوری

عنوان مقاله ( فارسی): توسعه تفکر استراتژیک به عنوان شایستگی محوری عنوان مقاله (انگلیسی): Developing strategic thinking as core competency Bonn, Ingrid. 2001..Developing strategic thinking as core competency. management Decision.39(1)63-70. تلخیص: فرشته محمدی خلاصه مقاله: در این مقاله، بن(Bonn) رویکردهای تفکر استراتژیک را در دو سطح فردی و سازمانی بررسی می‌کند. عناصر اصلی رویکرد فردی عبارت‌اند […]