تفکر استراتژیک: ده ایده مهم

عنوان مقاله ( فارسی): تفکر استراتژیک: ده ایده مهم  عنوان مقاله (انگلیسی): Strategic Thinking: The ten big ideas  Allio, Robert. J. 2006. Strategic Thinking: The ten big ideas. Strategy and Leadership, Vol. 34 No. 4: pp. 4- 13. تلخیص: سمیه ملک مکان “تفکر استراتژیک: ده ایده مهم”، عنوان مقاله‌ای است که در آن در مورد سنگ […]