چرا برنامه‌های تغییر منجر به تغییر نمی‌شوند؟

عنوان مقاله (فارسی): چرا برنامه‌های تغییر منجر به تغییر نمی‌شوند؟ عنوان مقاله (انگلیسی): Why Change Programs Don’t Produce Change Beer, Michael. Eisenstat, Russell and Spector, Bert.1990. Why Change Programs Don’t Produce Change. Harvard Business Review تلخیص: فرشته محمدی خلاصه مقاله مقاله حاضر حاصل 4 سال کار تحقیقاتی نویسندگان آن در مورد تغییر در 6 کمپانی […]