مقاله – رهبری و دانش عصب شناسی

عنوان مقاله ( فارسی): رهبری و دانش عصب شناسی:آیا می توانیم شیوه شناسایی و توسعه رهبران الهام بخش را متحول کنیم؟ عنوان مقاله (انگلیسی):  Leadership and Neuroscience: Can we Revolutionize the way that Inspirational leaders are Identified and Developed? Waldmen David A. & etal,Academy of Management Perspectives,2012 برچسب­ها (Keywords): رهبری-علم عصب شناسی-الکتروآنسفالوگرافی کمی(QEEG) تلخیص: منصور […]