ده اصل رهبری استراتژیک

عنوان مقاله ( فارسی): ده اصل رهبری استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی): 10Principles of Strategic Leadership  Leitch, Jessica, David Lancefield, and Mark Dawson. 2016. 10 Principles of Strategic Leadership. Accessed at https://www.strategy-business.com/article/10-Principles-of-Strategic-Leadership?gko=25cec last accessed June 2017. تلخیص: محمد حسن متوسلی خلاصه مقاله: بسیاری از سازمان‌ها نیاز به وجود یک رهبر استراتژیک را درک نمی‌کنند و اغلب این […]