کتاب – از خوب به عالی

عنوان کتاب ( فارسی): از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند … و سایرین نمی‌کنند. عنوان کتاب (انگلیسی): Good to great: why some companies make the leap… and others don’t. نام نویسنده: جیم کالینز نام مترجم: ناهید سپهرپور ناشر :  آوین سال و دوره چاپ : چاپ بیست ویکم، 1393 تلخیص : […]