خانواده راچونه

رئیس هیئت مدیره

محمد ابویی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر عامل​

زهرا واحد​

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

نایب رئیس هیئت مدیره​

منصور شیرزاد​

دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه تهران

مدیر پژوهش​

مهدی بهارلو​

دکترای مدیریت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مشاور منابع انسانی

نغمه عبادی​

دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

کارشناس بازاریابی​

سجاد ابویی اردکان​

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

کارشناس تحقیق و توسعه

عاطفه اسکندریان​

کارشناسی ارشد طراحی شهری
دانشگاه تهران

کارشناس آتلیه طراحی

فاطمه کرمیان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(سیستم‌های کلان) دانشگاه امیرکبیر

سمیه ملک مکان​

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه
دانشگاه تهران

فرشته محمدی​

دانش آموخته دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

ندا سلطان محمدی​

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه
دانشگاه تهران

وحید بیگی

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران