قدرت تجربه کاری: ویژگی های مهم در توسعه متخصصین تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (فارسی): قدرت تجربه کاری: ویژگی های مهم در توسعه متخصصین تفکر استراتژیک

عنوان مقاله (انگلیسی): The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking

اGoldman, F, Ellen. 2008. The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking.HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY, vol. 19, no. 3

تلخیص: فرشته محمدی

خلاصه مقاله:

 • خلاصه‌ای از مبانی نظری

در علوم شناختی، دو دیدگاه مخالف در ادبیات در مورد ظهور قابلیت‌های شناختی مانند تفکر استراتژیک وجود دارد. دیدگاه اول، معتقد به “ذاتی” بودن این توانایی است و بر محدودیت‌های ظرفیت‌های شناختی افراد متمرکز است. دیدگاه دوم، معتقد به “اکتسابی” بودن این توانایی است و بر کسب توانایی و تغییر افراد از تازه‌کار به متخصص می‌پردازد؛ اما هر دو دیدگاه به نیاز به آموزش و تجربه برای افراد برای حداکثر شدن توانایی متمرکز هستند. این مقاله بر این فرض استوار است که توانایی تفکر استراتژیک قابل‌دستیابی و بهبود است (در مقابل دیدگاهی که فرض می‌کند توانایی تفکر استراتژیک ذاتی است)

با توجه به اهمیت و ضرورت توانایی تفکر استراتژیک در مدیران، در این مقاله گلدمن به شناسایی 9 گروه از تجربیات کاری مؤثر در توسعه توانایی تفکر استراتژیک می‌پردازد. گلدمن معتقد است که ادبیات موجود در زمینه یادگیری تفکر استراتژیک ضعیف است و تئوری یادگیری که به‌طور خاص در مورد توسعه تفکر استراتژیک باشد وجود ندارد. سه جریان ادبیات موضوع شامل ادبیات استراتژی، ادبیات مرتبط با توسعه متخصصین و ادبیات تئوری یادگیری متخصصین در این تحقیق موردتوجه قرارگرفته است.

 • سؤال‌ها و یا فرضیه‌های تحقیق

هدف این مطالعه درک بهتر توسعه توانایی تفکر استراتژیک در افراد است. سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:

ساختار تجاربی که در توسعه توانایی تفکر استراتژیک نقش دارند چگونه است؟(چه تجاربی، چگونه و..)

 • روش تحقیق

روش تحقیق این مقاله کیفی و به شیوه پدیدارشناسی است و نمونه‌ها شامل 36 نفر از مدیران حوزه مراقبت‌های سلامتی هستند.

 • یافته‌ها و نتایج

یافته‌های تحقیق 9 طبقه‌بندی از تجارب مؤثر در بهبود توانایی تفکر استراتژیک را به شرح ذیل شناسایی کرده اندکه عبارت‌اند از:

 • General Work Experience
 • Becoming a CEO
 • Being Mentored
 • Being Challenged by a Key Colleague
 • Monitoring Results / Benchmarking
 • Doing Strategic Planning
 • Spearheading a Major Growth Initiative
 • Dealing with a Threat to Organizational Survival
 • Vicarious Experiences

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

جستارهایی در مدیریت

جستارهایی در مدیریت

کتاب «جستارهایی در مدیریت» شامل مقالاتی از پژوهشگران هاروارد است که حول محور موضوعات مهم رشته مدیریت مانند مدیریت بحران، تصمیم‌‏گیرى در شرایط دشوار، یادگیرى سازمانى، مدیریت منابع انسانى، مدیریت فناورى و مدیریت دانش نوشته شده‌اند.