مدل مدیریت استراتژیک مبنا

عنوان کتاب ( فارسی): مدل مدیریت استراتژیک مبنا عنوان کتاب (انگلیسی): Mabena Strategic Management Model نام نویسنده:  کاوه­ محمد سیروس و امیرحسین صبورطینت نام مترجم: — ناشر : انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال و دوره چاپ : 1394 (چاپ سوم) تلخیص: محمد حسن متوسلی اهمیت مدیریت استراتژیک و اثرات آتی آن بر سازمان در دهه­ […]

رهبری استراتژیک؛ مهارت های ضروری (مهارت های اساسی)

عنوان مقاله ( فارسی): رهبری استراتژیک؛ مهارت های ضروری (مهارت های اساسی) عنوان مقاله (انگلیسی):  Strategic Leadership: The Essential Skills Schoemaker Paul J.H., Steve Krupp and Samantha Howland. 2013. Strategic Leadership: The Essential Skills. Harvard Business Review. تلخیص: محمد حسن متوسلی “هرچه محیط غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، فرصت ما بیشتر است به‌شرط آنکه مهارت‌های رهبری خود را […]

ده اصل رهبری استراتژیک

عنوان مقاله ( فارسی): ده اصل رهبری استراتژیک عنوان مقاله (انگلیسی): 10Principles of Strategic Leadership  Leitch, Jessica, David Lancefield, and Mark Dawson. 2016. 10 Principles of Strategic Leadership. Accessed at https://www.strategy-business.com/article/10-Principles-of-Strategic-Leadership?gko=25cec last accessed June 2017. تلخیص: محمد حسن متوسلی خلاصه مقاله: بسیاری از سازمان‌ها نیاز به وجود یک رهبر استراتژیک را درک نمی‌کنند و اغلب این […]